Reklamační řád

Reklamační řád společnosti UNIKOV Steel, spol. s r.o.

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád je vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1.1.2014.

Reklamační řád je součástí obchodních podmínek společnosti UNIKOV Steel, spol. s r.o., Průmyslová 1582, 696 85 Bzenec (dále jen „prodávající“) a popisuje postup jakým způsobem přistupovat k reklamaci pořízeného zboží.

Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami před uzavřením smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy souhlasí s těmito podmínkami. Práva kupujícího vyplývají ze zákona a nejsou reklamačním řádem dotčena.

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo tuto vadu při převzetí zboží nebo v záruční době reklamovat.

Záruka se vztahuje na výrobní vady, vady materiálu nebo nekompletnost. Záruka se však nevztahuje na opotřebení zboží v důsledku jeho nesprávného používání, skladování nebo v důsledku zásahu kupujícího, nedostatečné nebo nevhodné údržby uživatelem.

  1. MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Prodávající je povinen přijmout reklamaci na provozovně firmy, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v místě podnikání.

Je-li v prodejním dokladu uveden jiný podnikatel, určený k provedení opravy nebo přijetí reklamace, která je v místě prodejny nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u tohoto podnikatele určeného k provedení opravy nebo vyřízení reklamace, tím uplatní právo ze záruky.

Kupující prokazuje nákup zejména příslušným prodejním dokladem, byl-li na zboží vystaven, nebo jiným prokazatelným způsobem.

Kupující musí k reklamaci předložit doklad o nákupu zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Reklamace musí být uplatněna písemně a je třeba v ní uvést:

-          jméno, adresu, případně telefonní spojení

-          soupis reklamovaného zboží

-          veškeré zjištěné závady zboží a další skutečnosti pro posouzení reklamace

Reklamované zboží musí být dodáno kompletní (tj. ve stejném stavu jako při nákupu). Na zboží, které je dodáno nekompletní nelze reklamaci uznat.

  1. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

Při prodeji zboží odpovídá prodávající za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost, musí být bez vad, zejména musí odpovídat závazným technickým normám.

Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí i za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží kupujícím v záruční době.

Prodávající neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží a vady vzniklé neodborným zásahem nebo obsluhou.

Reklamuje-li kupující v prodejně, je vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník povinen reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o ní ihned, nebo ve složitých případech do tří pracovních dnů od uplatnění reklamace kupujícím.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

  1. LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vady ihned po zjištění. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

Záruční doba je dva roky od převzetí zboží kupujícím, není-li záruční lhůta stanovena jinak.

Záruční doba se nevztahuje na vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží a vady vzniklé neodborným zásahem nebo obsluhou.

Vyřídí-li se reklamace kupujícího opravou, doba od uplatnění reklamace do doby, kdy je kupující povinen po skončení opravy si zboží převzít, se do záruční doby nepočítá.

Vyřídí-li se reklamace kupujícího výměnou vadného zboží za bezvadné, plyne na nové zboží záruční doba znovu od jeho převzetí.

  1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů po převzetí zboží.

V případě nevyzvednutí reklamace do 30 dnů od vypršení reklamační lhůty, bude účtováno skladné ve výši 50,- Kč za den.

Za odstranitelnou vadu se považují takové vady, jejichž odstraněním ve stanovené lhůtě neutrpí vzhled, funkce a jakost zboží.

Jde-li o odstranitelnou vadu, má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady.

Jde-li o neodstranitelnou vadu, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vad, může kupující podle své volby požadovat:

 a)  výměnu vadného zboží za bezvadné

 b)   zrušení kupní smlouvy

Stejná práva má kupující, jde-li o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže řádně používat pro opětné vyskytnutí stejné vady po opravě, nebo při neprovedení opravy ve lhůtě dohodnuté mezi kupujícím a prodávajícím.

  c)      Jde-li o jiné neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání zboží k určenému účelu, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

  1. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.4.2020

 

    

 

 

NAŠE PRODUKTY

Chcete se dozvědět něco
více o firmě unikov?

Společnost UNIKOV Steel, spol. s r.o. byla založena v roce 1992 s cílem podnikat v oblasti zámečnictví a strojírenství. Z poměrně malé firmy, provozující svoji činnost nejdříve v pronajatých výrobních prostorách, během několika let dynamického rozvoje vyrostla v našem regionu nepřehlédnutelná prosperující společnost , působící ve vlastním areálu ve Bzenci-Kolonii... více

PODNIKOVÁ PRODEJNA VÝROBNÍ PROGRAM